ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.66 ถึงวันที่ 28 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (GCP)