ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 13 มี.ค.66 ถึงวันที่ 31 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ