ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวการศึกษาต่อภายนอก
เริ่มแสดง :: 9 มี.ค.66 ถึงวันที่ 9 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566