มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l
ข่าวการศึกษาต่อ
เริ่มแสดง :: 20 มี.ค.57 ถึงวันที่ 8 พ.ค.57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 
     

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี ดังนี้

1. คณะศาสนาและปรัชญา
    - สาขาวิชาพุทธศาสตร์
    - สาขาวิชาปรัชญา
    - สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

2. คณะมนุษยศาสตร์
    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    - สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต

3. คณะสังคมศาสตร์
    - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
    - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
    - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

4. คณะศึกษาศาสตร์
    - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    - สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
    - สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

กำหนดรับสมัคร : 3 กุมภาพันธ์ - 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  รายละเอียดเพิ่มเติม