ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 23 ก.ค.65 ถึงวันที่ 15 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเสรษฐกิจและสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผน รุ่น 2