มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l
ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา
เริ่มแสดง :: 22 ม.ค.57 ถึงวันที่ 30 ก.ย.57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2557
 
     

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2557 ดังนี้

หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สัมมนาวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษจากหมอกควันและการเผาในที่โล่ง
- สัมมนาวิชาการ เรื่อง การก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน
- หลักสูตร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตร การพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่อาเซียน
- หลักสูตร เทคนิคการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- สัมมนาวิชาการ เรื่อง ไดออกซินมหันตภัยร้ายใกล้ตัวคุณ
- หลักสูตร การเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษา
- หลักสูตร เทคนิคการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
- หลักสูตร การจัดการน้ำเสียชุมชน
- หลักสูตร เทคโนโลยีอย่างง่ายกับการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
- หลักสูตร การประยุกต์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตร การประเมินสถานการณ์และวางแผนควบคุมเหตุฉุกเฉิน

หลักสูตรสำหรับบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- หลักสูตร การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 รายละเอียดเพิ่มเติม