ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.64 ถึงวันที่ 26 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร พัฒนางานนิติการอุดมศึกษา รุ่น 1