ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.64 ถึงวันที่ 5 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์