ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 ต.ค.64 ถึงวันที่ 28 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5