ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 30 ส.ค.64 ถึงวันที่ 7 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนส่งบทความในการประชุม KPI Congress 23rd