ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 30 ส.ค.64 ถึงวันที่ 27 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา การเขียนเล่มคำรับรองตนเอง (Self-Declaration)