ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 25 ส.ค.64 ถึงวันที่ 25 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลผู้สมคารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)