ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 18 ส.ค.64 ถึงวันที่ 15 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย จำนวน 4 หลักสูตร
 
     
สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2564
2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564
3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564

รายละเอียด