ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 28 ก.พ.64 ถึงวันที่ 28 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง แจ้งรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดพัทลุง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (ตุลาคม - ธันวาคม) และรายปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม)