ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 28 ก.พ.64 ถึงวันที่ 10 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช. รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4