ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.64 ถึงวันที่ 14 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จังหวัดพัทลุง แจ้งข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนยฺ์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564