ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.64 ถึงวันที่ 14 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จังหวัดพัทลุง แจ้งข้อกำหนดและคำสั่ง ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 จำนวน 2 ฉบับ
 
     
จังหวัดพัทลุง แจ้งข้อกำหนดและคำสั่ง ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) 
2. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2564

รายละเอียด