ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.64 ถึงวันที่ 13 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จังหวัดพัทลุง แจ้งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 15 และ18 มกราคม 2564