ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.64 ถึงวันที่ 7 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้ารว่มประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (online)