ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.64 ถึงวันที่ 13 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรมและขยายเวลารับสมัครเข้ารวมโครงการอบรมหลักสูตรวินัยการเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1