ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 9 ก.พ.64 ถึงวันที่ 26 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาธิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส.8)