ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 9 ก.พ.64 ถึงวันที่ 4 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 2