ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวการศึกษาต่อภายนอก
เริ่มแสดง :: 23 ม.ค.64 ถึงวันที่ 25 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา