มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน l หลักสูตร l
ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา
เริ่มแสดง :: 2 ก.ค.55 ถึงวันที่ 27 ก.ค.55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1
 
     

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการทำวิจัยและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสังคม

 รายละเอียดเพิ่มเติม